ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

skolanew

skolaold

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn dne 12.5.2017.

Z Á P I S

žáků do 1. tříd pro školní rok 2017 - 2018

na Základní škole, Jičín, Husova 170

se koná

ve čtvrtek 20. 4. 2017 od 13.00 hod. do 17.00 hod.  

a v pátek 21. 4. 2017 od 09.00 hod. do 11.30 hod.

místo: školička 1. poschodí - vchod do dvora z Fügnerovy ulice  

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. 8. 2017 dovrší

6 let věku (narozené od l. 9. 2010 do 31. 8. 2011).

Do školy může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2017 do konce června 2018, a to, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2017 do konce prosince 2017, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum). Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku až od ledna 2018 do konce června 2018, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel základní školy rozhoduje o odkladu povinné školní docházky o 1 rok. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v termínu od 1. dubna do 31. dubna 2017, nejlépe v dny zápisu 20. 4. nebo 21. 4. 2017. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.V tomto případě odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Prosíme Vás, abyste s sebou přinesli:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce     

                                                                                   

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (zákonný zástupce dítěte požádá o zápis, popř. o odklad povinné školní docházky) a motivační části zápisu, kdy cílem je motivovat dítě pro školní docházku (souhlasí-li zákonný zástupce, bude zapisujícím pedagogem orientačně zjišťována úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte). Zápis probíhá hravou formou, není žádnou zkouškou.

 

Zákonný zástupce mj. u zápisu obdrží tzv. Desataro prvňáčka (informace, jak může rodič do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji).

 

Informace o přijetí:

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy dle předem stanovených kritérií do 30 dnů od podání žádosti.

 

O přijetí dítěte informuje škola zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí (pod registračním číslem, které bude každému dítěti při zápisu přiděleno) na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.    

 

 

                                                                                 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

na Základní škole, Jičín, Husova 170 pro školní rok 2017 – 2018

 

 

Ve školním roce 2017/2018 otevře Základní škola, Jičín, Husova 170
3 první třídy s celkovým počtem 72 žáků.

 

Pozn.: v případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně nebo žáků vzdělávaných dle §16 odst. 9 zákona č. 82/2015 Sb., bude počet žáků ve třídě snížen v souladu s právními předpisy

 

 

Ředitel školy stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

1. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona)

Školský obvod Základní školy, Jičín, Husova 170

Dvorce, Robousy,

ulice: Českých bratří, Dělnická, Denisova, Fügnerova, Hradecká, Hrušňová, Husova, Jičínského, Jungmannova, Konecchlumského, Kr. Haranta, Křižíkova, Lošťákova, Meruňková, Moravčická, Nad Cihelnou, Pod Lipami, Průmyslová, Šibeňák, Šturmova, Švestková, Textilní, Třešňová, Tyršova, U Trati, Višňová, Vrchlického a Železničářská;

2. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Husova 170.

3. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.

4. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec jej již žákem Základní školy, Jičín, Husova 170.

5. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení počtu žáků budoucích 1. tříd stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

 

 

Z předškoláka se stává školák …

…a zůstane jím řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy často rozhodují i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky holčiček a kluků co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi.

 

Z předškoláka se stává školák …

…a zůstane jím řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy často rozhodují i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky holčiček a kluků co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi.

 

D E S A T E R O   P R O   P R V Ň Á Č K Y

 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, kde bydlím.

2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamardů na mě nemusel čekat. Umím si uvázat tkaničku u bot.

3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. Dokážu srovnat učební potřeby do aktovky.

4. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami, umím správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby konec tužky směřoval k rameni.

5. Umím nůžkami vystřihnout jednoduché tvary a obrázky.

6. Poznám jednotlivé barvy a základní geometrické tvary.

7. Umím správně vyslovovat všechny hlásky, umím přednést básničku nebo zazpívat písničku.

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. Pohádky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

9. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

10. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek, samostatně se najíst příborem. Umím dodržovat hygienické návyky.

 

D E S A T E R O   P R O   R O D I Č E

 

1. Upravím dítěti vhodně režim dne (povinnosti, odpočinek, zábava).

2. Připravím dítěti pěkný pracovní koutek (psací stůl a místo na školní věci).

3. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.

4. Příprava by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.

5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejplépe dvakrát 15 minut.

6. Pomáhám dítěti v přípravě domácích úloh a učebních pomůcek, společně je dáváme do aktovky.

7. Snažím se respektovat a zároveň usměrňovat jeho pracovní tempo.

8. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.

9. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

10. Dovedu pochvalou ocenit každý úspěch a povzbudím ho, i když nejsem mnohdy se všemi jeho výsledky spokojen.