ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr13.jpg
 • obr11.jpg
 • obr17.jpg
 • obr16.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr14.jpg
 • obr12.jpg

skolanew

skolaold

 • 71.jpg
 • 74.jpg
 • 70.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 73.jpg
 • 72.jpg
 • 77.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
Tel.: 493 545 110

Týdeníky

Seznam zkratek

 

Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova                                                                 OSV

Výchova demokratického občana                                                          VDO

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech       VMEGS

Multikulturní výchova                                                                                 MKV

Environmentální výchova                                                                          EV

Mediální výchova                                                                                          MV       

Předměty – povinné

Český jazyk                                                                                                      ČJ

Anglický jazyk                                                                                                 AJ

Německý jazyk- druhý cizí jazyk                                                             NJ

Ruský jazyk – druhý cizí jazyk                                                                   RJ

Matematika                                                                                                     M

Informatika                                                                                                      IF

Prvouka                                                                                                             PRV

Přírodověda                                                                                                    PŘV

Vlastivěda                                                                                                        VL

Dějepis                                                                                                              D

Fyzika                                                                                                                 F

Chemie                                                                                                                             CH

Přírodopis                                                                                                         PŘ

Zeměpis                                                                                                            Z

Hudební výchova                                                                                          HV

Výtvarná výchova                                                                                         VV

Tělesná výchova                                                                                            TV

Výchova ke zdraví                                                                                         VKZ

Pracovní činnosti                                                                                           PČ

Občanská výchova                                                                                        OV

Předměty - volitelné

Aplikovaná matematika                                                                                             AM

Cvičení z českého jazyka                                                                            CČJ

Český jazyk rozšiřující                                                                                  ČJROZ

Domácnost                                                                                                      DO

Informatika                                                                                                      IFV

Konverzace v anglickém jazyce                                                                             KAJ

Konverzace v německém jazyce                                                                            KNJ

Přírodovědný seminář – chemie                                                             PSCH

Přírodovědný seminář – biologie                                                            PSBI

Přírodovědný seminář – fyzika                                                                PSFY

Seminář ze zeměpisu                                                                                  SZ

Společenskovědní seminář                                                                       SVS

Sportovní výchova                                                                                        SV

Technické činnosti                                                                                        TČ

Technické kreslení                                                                                       TK

Užité výtvarné činnosti                                                                               UVČ

 

Ostatní                               

Základní škola                                                                                                 ZŠ                                                         

1. stupeň                                                                                                          1. st

2. stupeň                                                                                                          2. st

Rámcový vzdělávací program                                                                   RVP

Školní vzdělávací program                                                                         ŠVP

Pedagogicko psychologická poradna                                                     PPP

Školské poradenské zařízení                                                                   ŠPZ

Individuální vzdělávací program                                                                              IVP

Plán podpůrných opatření                                                                         PLPP