ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr12.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr17.jpg
 • obr16.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 71.jpg
 • 77.jpg
 • 72.jpg
 • 70.jpg
 • 73.jpg
 • 76.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
Tel.: 493 545 110

Týdeníky

Stanovy Žákovského parlamentu při ZŠ Jičín Husova.

 

I. Žákovský parlament je orgánem žáků, který žákům:

1. Umožňuje vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty a příklady řešení ke zlepšení práce školy, školního prostředí, atmosféry ve škole, zviditelnění školy na veřejnosti apod.

2. Umožňuje diskutovat při pravidelných schůzkách s vedením školy v atmosféře důvěry, vzájemného uznání a spolupráce a to současně dle pravidel slušné komunikace na obou stranách.

3. Dohlíží nad realizací dohodnutých řešení.

4. Umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky a ostatními pracovníky školy.

II. Cíl žákovského parlamentu

1.Vytvořit a realizovat prostředky komunikace mezi žáky a učiteli.

2.Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy.

3.Předcházet jevům jako jsou nehezké vztahy v třídních kolektivech, šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání, závislosti a jiným sociálně patologickým jevům.

4.Zajímat se dodržování školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti svobodně a demokraticky myslícího žáka.

III. Volby do žákovského parlamentu

1.Žákovský parlament je volen jednou ročně, zpravidla vždy na počátku školního roku.

2. Každá třída od 1. – 9. ročníku si volí 1 zástupce do žákovského parlamentu a 1 náhradníka /ten zastupuje spolužáka v případě jeho nepřítomnosti/.

3.Třída, která si své členy do žákovského parlamentu do stanoveného data nezvolí, pozbývá možnost spolurozhodovat o dění ve škole.

IV. Činnost žákovského parlamentu

1.Členové žákovského parlamentu si volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání, dále místopředsedu , zapisovatele a mluvčího. Volba je veřejná.

2. Členové žákovského parlamentu přenášejí informace do svých tříd, svým spolužákům a třídním učitelům.

3. Mluvčí žákovského parlamentu zpravidla přenáší informace učitelům a vedení školy. Zápis z jednání parlamentu vyvěšuje na nástěnku a na webové stránky školy.

4. Žákovský parlament se schází zpravidla 1 x za 2 měsíce. Schůzi vždy svolává předseda parlamentu. Ve výjimečných případech lze svolat schůzi častěji a to v případě souhlasu nadpoloviční většiny členů parlamentu.

5. Jednání žákovského parlamentu mohou být veřejná, může se ho účastnit kterýkoliv žák školy či pracovník školy. Hosté mají právo vystupovat v diskusi, nemohou však hlasovat.

6. Hlasování jsou zpravidla veřejná. Na návrh předsedy nebo kteréhokoliv člena parlamentu mohou být hlasování i tajná.

7. Při účasti více členů žákovského parlamentu ze třídy v případě hlasování má právo hlasovat pouze jeden člen.

8. Rozhodnutí parlamentu jsou platná, účastní-li se jednání alespoň 70 % zástupců tříd a návrhy jsou odsouhlaseny minimálně nadpoloviční většinou přítomných.

 

Tento řád byl schválen členy Žákovského parlamentu dne 17. 10. 2013

Amálie Lustigová,

předseda parlamentu